• Drukuj

Psychologia sportu ma sprzyja? uzyskiwaniu przez zawodnika coraz to lepszych rezultatw,

ktre jak?e cz?sto s? przez niego osi?gane na granicy jego mo?liwo?ci. Sprzyja to pojawianiu si? braku pewno?ci siebie czy stresu. Sportowcy wyczynowi nara?eni s? na kontuzje. Do tego dochodzi presja rodzicw, trenera czy mediw. S? to powody dla ktrych coraz to wi?cej zawodnikw korzysta z metod i technik jakie ma im do zaoferowania psychologia.

Kszta?tuj?c umiej?tno?ci psychiczne poprzez trening mentalny zawodnik podnosi efektywno?? w?asnego dzia?ania. Potrafi w trudnej dla siebie sytuacji utrzyma? koncentracj?, czy optymalny poziom pobudzenia. Potrafi lepiej radzi? sobie w przypadku odniesienia kontuzji czy urazu.

Wsp?czesny sport wyczynowy wymaga kompleksowego podej?cia i coraz wi?cej zawodnikw oraz trenerw jest tego ?wiadomych. Koncentracja tylko na stronie fizycznej zawodnika nie wystarcza. Zw?aszcza, ?e coraz to wi?cej sportowcw jest wyszkolonych na podobnym poziomie. Ci z zawodnikw, ktrzy posiadaj? umiej?tno?ci psychologiczne maj? przewag? nad tymi , ktrzy tych umiej?tno?ci nie nabyli.

Praca z psychologiem pomaga zawodnikowi w okre?leniu jego indywidualnych potrzeb, znalezieniu zasobw, cz?sto odkryciu potencja?u, ktrego sobie dot?d nie u?wiadamia?. Mo?e pomc zobaczy? mu to, co do tej pory by?o dla niego niezauwa?alne.

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 0.33 MB (+0.335) - afterLoad
Application 0.053 seconds (+0.052); 1.44 MB (+1.102) - afterInitialise
Application 0.059 seconds (+0.007); 1.59 MB (+0.156) - afterRoute
Application 0.190 seconds (+0.131); 2.10 MB (+0.511) - afterDispatch
Application 0.208 seconds (+0.018); 2.15 MB (+0.047) - afterRender

Użycie pamięci

2.18 MB (2,280,848 Bytes)

18 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'o5mrn1cu42uldut1obm3ph6mg6'
 2. SELECT `session_id`
    FROM `aadyw_session`
    WHERE `session_id` = 'o5mrn1cu42uldut1obm3ph6mg6'
    LIMIT 0, 1
 3. INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('o5mrn1cu42uldut1obm3ph6mg6', 0, 1660006768)
 4. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 5. SELECT id, rules
    FROM `aadyw_viewlevels`
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM aadyw_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 7. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 8. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM aadyw_menu AS m
    LEFT JOIN aadyw_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 9. SELECT id, home, template, s.params
    FROM aadyw_template_styles as s
    LEFT JOIN aadyw_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_k2'
 11. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM aadyw_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 12. SELECT *
    FROM aadyw_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 13. SELECT a.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 14. SELECT b.rules
    FROM aadyw_assets AS a
    LEFT JOIN aadyw_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 15. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM aadyw_content AS a
    LEFT JOIN aadyw_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN aadyw_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN aadyw_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 12
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2022-08-09 00:59:29')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2022-08-09 00:59:29')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM aadyw_categories as c
    LEFT JOIN aadyw_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=7
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. UPDATE aadyw_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 12
 18. UPDATE `aadyw_session`
    SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1660006768;s:18:\"session.timer.last\";i:1660006768;s:17:\"session.timer.now\";i:1660006768;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1660006769
    WHERE `session_id` = 'o5mrn1cu42uldut1obm3ph6mg6'

15 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych według częstotliwości

WYBRANE tabele:
 1. 4 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM aadyw_extensions
 2. 1 × SELECT a.rules FROM aadyw_assets AS a
 3. 1 × SELECT b.rules FROM aadyw_assets AS a LEFT JOIN aadyw_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 4. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM aadyw_content AS a LEFT JOIN aadyw_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN aadyw_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN aadyw_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN aadyw_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 5. 1 × SELECT * FROM aadyw_languages
 6. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM aadyw_categories as c LEFT JOIN aadyw_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM aadyw_categories AS cat JOIN aadyw_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 7. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM aadyw_menu AS m LEFT JOIN aadyw_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 8. 1 × SELECT `session_id` FROM `aadyw_session`
 9. 1 × SELECT id, rules FROM `aadyw_viewlevels
 10. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM aadyw_extensions
 11. 1 × SELECT `data` FROM `aadyw_session`
 12. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM aadyw_template_styles as s LEFT JOIN aadyw_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
INNE tabele:
 1. 1 × UPDATE `aadyw_session` SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1660006768;s:18:\"session.timer.last\";i:1660006768;s:17:\"session.timer.now\";i:1660006768;s:22:\"session.client.browser\";s:40:\"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1660006769
 2. 1 × UPDATE aadyw_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `aadyw_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('o5mrn1cu42uldut1obm3ph6mg6', 0, 1660006768